Lai stiprinātu zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā, ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu teju 1,5 miljonu eiro apmērā, tiks nodrošinātas specializētas studiju iespējas un  veikta pētniecība, piesaistot augsta līmeņa pētniekus un akadēmisko personālu ar pieredzi pasaules vadošajās augstskolās.

Paredzēts, ka izstrādās vismaz sešus specializētos studiju moduļus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā bakalaura un maģistra studiju programmu ietvaros, kurus līdz 2026. gada 30.jūnijam būs apguvuši vismaz 150 studējošie.

Nozīmīga loma specializēto moduļu sekmīgai īstenošanai Latvijas augstskolās būs akadēmiskā personāla sagatavošanai un kompetences paaugstināšanai.

Ar paredzēto atbalstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā, tiks veicināta arī pētniecības attīstība, īpašu uzmanību veltot Latvijas finanšu industrijas konkurētspējas un attīstības iespēju novērtējumam. Lai veidotu  informatīvo bāzi pētījumiem, tiks nodrošināta  arī dalība starptautiskajās profesionālajās organizācijās un pasākumos.

Pētījumu veikšana sniegs iespējas apkopot pasaules praksi, pielāgot to reģiona vajadzībām, kā arī veikt neatkarīgu finanšu sistēmas analīzi un modelēšanu. Iegūtie secinājumi un dati ir nozīmīgi finanšu nozares politikas plānošanai, normatīvo aktu izstrādei, kā arī visas Latvijas finanšu nozares drošai un kvalitatīvai attīstībai.

IZM izstrādātie Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumi “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” pirmās kārtas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grants” īstenošanas noteikumi” otrdien, 2023. gada 17. janvārī, apstiprināti valdībā.

Rakstu sagatavoja: Izglītības un zinātnes ministrija, 17.01.2023.

Share This Story, Choose Your Platform!