Mēs ienesam jauninājumus izglītībā jūsu izaugsmei

un sabiedrības attīstībai.

Mēs ienesam jauninājumus izglītībā jūsu izaugsmei un sabiedrības attīstībai.

Mēs esam starptautiski aktīvi cilvēki, ko iedvesmo tehnoloģijas un inovācijas. Mums patīk atklāt un sniegt savu ieguldījumu tehnoloģiju virzītā pasaulē. Mēs tiecamies pēc izcilības un inovācijām izglītībā, lai nodrošinātu mūsu absolventu izaugsmi un vienlaikus arī sabiedrības attīstību.

Mēs esam starptautiski aktīvi cilvēki, ko iedvesmo tehnoloģijas un inovācijas. Mums patīk atklāt un sniegt savu ieguldījumu tehnoloģiju virzītā pasaulē. Mēs tiecamies pēc izcilības un inovācijām izglītībā, lai nodrošinātu mūsu absolventu izaugsmi un vienlaikus arī sabiedrības attīstību.

Mūsu Misija

Mūsu misija ir izglītot vadītājus un sagatavot līderus, kas nodrošina Baltijas reģiona ilgtspējīgu attīstību. Mēs to īstenojam, radot vidi, kas izaicina, iedvesmo un iesaista augsta potenciāla indivīdus, izmantojot interaktīvu mācību procesu par pasaules vadošajiem vadības paņēmieniem.

Mūsu Misija

Mūsu misija ir izglītot vadītājus un sagatavot līderus, kas nodrošina Baltijas reģiona ilgtspējīgu attīstību. Mēs to īstenojam, radot vidi, kas izaicina, iedvesmo un iesaista augsta potenciāla indivīdus, izmantojot interaktīvu mācību procesu par pasaules vadošajiem vadības paņēmieniem.

Mūsu Vīzija

Sadarbībā ar uzņēmējdarbības vidi, valdību, starptautiskajiem partneriem un vietējo sabiedrību, RBS vīzija ir veidot Latviju un Rīgu par reģiona ekonomisko aktivitāšu krustpunktu piedāvājot starptautiski konkurētspējīgu izglītību un apmācības vadītājiem, kuru prasmes sekmēs, iedvesmos un veicinās reģiona ekonomisko izaugsmi.

Mūsu Vīzija

Sadarbībā ar uzņēmējdarbības vidi, valdību, starptautiskajiem partneriem un vietējo sabiedrību, RBS vīzija ir veidot Latviju un Rīgu par reģiona ekonomisko aktivitāšu krustpunktu piedāvājot starptautiski konkurētspējīgu izglītību un apmācības vadītājiem, kuru prasmes sekmēs, iedvesmos un veicinās reģiona ekonomisko izaugsmi.

Mūsu Stratēģija

RTU Riga Business School ir vadošā vadības izglītības organizācija Baltijā. RBS stratēģiju veido RBS vadības komanda un tā tiek apstiprināta RBS Padomnieku sēdē. Stratēģija pamatā balstās uz RBS misiju un tiek veidota ciešā sadarbībā ar plašu ieinteresēto personu un sadarbības partneru loku. Katru gadu stratēģija tiek pārskatīta RBS Padomē un Padomnieku sēdē, kas vienlaicīgi arī izvirza nākamā gada mērķus.

Mūsu Stratēģija

RTU Riga Business School ir vadošā vadības izglītības organizācija Baltijā. RBS stratēģiju veido RBS vadības komanda un tā tiek apstiprināta RBS Padomnieku sēdē. Stratēģija pamatā balstās uz RBS misiju un tiek veidota ciešā sadarbībā ar plašu ieinteresēto personu un sadarbības partneru loku. Katru gadu stratēģija tiek pārskatīta RBS Padomē un Padomnieku sēdē, kas vienlaicīgi arī izvirza nākamā gada mērķus.

Mūsu organizatoriskā struktūra

RTU Riga Business School statūtus lasi šeit.

RTU Riga Business School statūtus lasi šeit.

Rīgas Biznesa Skolas padome

Riga Business School stratēģisko plānošanu īsteno Dome. Dome izstrādā un apstiprina RBS akadēmiskās attīstības vadlīnijas un pārrauga to ieviešanu, programmu izpildes normatīvos dokumentus, izskata dažādus jautājumus pētniecībā un metodikā, ievēl lektorus un asistentus, pārskata studiju programmas, koordinē zinātniskās pētniecības darbu, apstiprina studentu akadēmiskā snieguma rezultātus un risina būtiskus administratīvos jautājumus, kas attiecas uz akadēmisko darbu.

Turklāt Dome apstiprina Riga Business School iekšējās kārtības noteikumus, izskata studentu pieteikumus, izstrādā ierosinātās izmaiņas šajos Statūtos, ieteikumus jaunu struktūrvienību izveidei vai esošo maiņai Riga Business School, apstiprina izmaiņas Domes locekļu vidū, kā arī izskata un iesniedz Riga Business School budžetu un stratēģisko plānu Padomnieku konventam apstiprināšanai.

Andrejs
Dzedons

Dr.sc., MBA
Domes priekšsēdētājs

Andrejs
Jakobsons

MA
RBS pasniedzējs

Andrejs
Koliškins

Ph.D.
RBS pasniedzējs

Raimonds
Lieksnis

Ph.D., MBA, M.lng.
RBS pasniedzējs

Klaudio
A. Rivera

Ph.D.
RBS direktors

Aldis
Greitāns

MBA, M.Ing.
RBS MBA Programas vadītājs

Dāvis
Indriksons

RBS students

Raivis
Trenko

RBS students

Rīgas Biznesa skola
RBS Padomnieku konvents

Padomnieku Konvents izskata un apstiprina Riga Business School budžetu un stratēģisko plānu, seko tā ieviešanas procesam, kā arī regulāri seko līdzi RBS vadības darbībai stratēģiskās attīstības vadlīniju ieviešanā. Padomnieku konvents izveido iecelšanas komiteju direktora meklēšanai un sniedz rekomendācijas Rīgas Tehniskās universitātes senātam par direktora iecelšanu amatā. Padomnieku Konventu veido desmit biedri.

Sanda
Liepiņa

Starptautiskās finanšu korporācijas globālā vadītāja un programmu direktore

Daiga
Auziņa-Melalksne

Nasdaq Baltic Exchanges
vadītāja

Elīna
Gaile-Sarkane

Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektore

Voldemārs
A. Innus

Bijušais viceprezidents un informācijas direktors Bufalo universitātē Ņujorkā

Viesturs
Kuļikovskis

SIA Alfa Finance Group īpašnieks

Kaspars
Lukačovs

Luminor Group mājokļu kreditēšanas un apdrošināšanas vadītājs

Daina
Mazutis

Ph.D., Ētikas, atbildības un ilgtspējas (ERS) profesore, Telfera vadības skola Otavas universitātē Kanādā

John
Tully

MikroTik dibinātājs

Ilmārs
Upenieks

Biznesa konsultāciju un apmācību eksperts

Ananth V.
Iyer

Dekāns un profesors, Vadības skola Bufalo universitātē

Arnis
Ozols

Httpool reģionālais direktors

Izglītība vadības jomā uz tehnoloģijām balstītā pasaulē veido ietvaru turpmākajiem RBS jauninājumiem izglītībā. Inovāciju akadēmija, divas starptautiskas programmas izglītības nozares pārstāvjiem, IT Līderu bakalaura programma, AI kursi un jaunu partnerību veidošana izglītībā Latvijā ir tikai dažas no iniciatīvām, kas padara RBS par patiesu inovatoru izglītībā. Un Padomnieku konventa locekļi apņēmīgi un aizrautīgi strādā pie šīs attīstības veicināšanas.

Ar prieku darbojos Riga Business School. Ticu, ka mūsu studenti, absolventi, mācībspēki, administrācija un visi atbalstītāji veido un attīsta Riga Business School nākotnei.

Sanda Liepiņa

Padomnieku konventa priekšsēdētāja

Izglītība vadības jomā uz tehnoloģijām balstītā pasaulē veido ietvaru turpmākajiem RBS jauninājumiem izglītībā. Inovāciju akadēmija, divas starptautiskas programmas izglītības nozares pārstāvjiem, IT Līderu bakalaura programma, AI kursi un jaunu partnerību veidošana izglītībā Latvijā ir tikai dažas no iniciatīvām, kas padara RBS par patiesu inovatoru izglītībā. Un Padomnieku konventa locekļi apņēmīgi un aizrautīgi strādā pie šīs attīstības veicināšanas.

Ar prieku darbojos Riga Business School. Ticu, ka mūsu studenti, absolventi, mācībspēki, administrācija un visi atbalstītāji veido un attīsta Riga Business School nākotnei.

Padomnieku konventa priekšsēdētāja

Sanda Liepiņa