Mēs ienesam jauninājumus izglītībā jūsu izaugsmei

un sabiedrības attīstībai.

Mēs ienesam jauninājumus izglītībā jūsu izaugsmei un sabiedrības attīstībai.

Mēs esam starptautiski aktīvi cilvēki, ko iedvesmo tehnoloģijas un inovācijas. Mums patīk atklāt un sniegt savu ieguldījumu tehnoloģiju virzītā pasaulē. Mēs tiecamies pēc izcilības un inovācijām izglītībā, lai nodrošinātu mūsu absolventu izaugsmi un vienlaikus arī sabiedrības attīstību.

Mēs esam starptautiski aktīvi cilvēki, ko iedvesmo tehnoloģijas un inovācijas. Mums patīk atklāt un sniegt savu ieguldījumu tehnoloģiju virzītā pasaulē. Mēs tiecamies pēc izcilības un inovācijām izglītībā, lai nodrošinātu mūsu absolventu izaugsmi un vienlaikus arī sabiedrības attīstību.

RBS Misija

Mūsu misija ir izglītot vadītājus un sagatavot līderus, kas nodrošina Baltijas reģiona ilgtspējīgu attīstību. Mēs to īstenojam, radot vidi, kas izaicina, iedvesmo un iesaista augsta potenciāla indivīdus, izmantojot interaktīvu mācību procesu par pasaules vadošajiem vadības paņēmieniem.

RBS Vīzija

Sadarbībā ar uzņēmējdarbības vidi, valdību, starptautiskajiem partneriem un vietējo sabiedrību, RBS vīzija ir veidot Latviju un Rīgu par reģiona ekonomisko aktivitāšu krustpunktu piedāvājot starptautiski konkurētspējīgu izglītību un apmācības vadītājiem, kuru prasmes sekmēs, iedvesmos un veicinās reģiona ekonomisko izaugsmi.

RBS Stratēģija

RTU Rīgas Biznesa skola ir vadošā vadības izglītības organizācija Baltijā. RBS stratēģiju veido RBS vadības komanda un tā tiek apstiprināta RBS Padomnieku sēdē. Stratēģija pamatā balstās uz RBS misiju un tiek veidota ciešā sadarbībā ar plašu ieinteresēto personu un sadarbības partneru loku. Katru gadu stratēģija tiek pārskatīta RBS Padomē un Padomnieku sēdē, kas vienlaicīgi arī izvirza nākamā gada mērķus.

Riga Business School Council

Rīgas Biznesa skolas stratēģisko plānošanu īsteno Dome. Dome izstrādā un apstiprina RBS akadēmiskās attīstības vadlīnijas un pārrauga to ieviešanu, programmu izpildes normatīvos dokumentus, izskata dažādus jautājumus pētniecībā un metodikā, ievēl lektorus un asistentus, pārskata studiju programmas, koordinē zinātniskās pētniecības darbu, apstiprina studentu akadēmiskā snieguma rezultātus un risina būtiskus administratīvos jautājumus, kas attiecas uz akadēmisko darbu.

Turklāt Dome apstiprina Rīgas Biznesa skolas iekšējās kārtības noteikumus, izskata studentu pieteikumus, izstrādā ierosinātās izmaiņas šajos Statūtos, ieteikumus jaunu struktūrvienību izveidei vai esošo maiņai Rīgas Biznesa skolā, apstiprina izmaiņas Domes locekļu vidū, kā arī izskata un iesniedz Rīgas Biznesa skolas budžetu un stratēģisko plānu Padomnieku konventam apstiprināšanai.

Andrejs
Dzedons

Dr.sc., MBA
Domes priekšsēdētājs

Tatjana
Ginzburga

MBA, MA, M.Ing.
RBS Angļu valodas centra un Pre-University programmu vadītāja
Pre-University programmu
Direktors

Jānis
Grēviņš

Ph.D.
RBS direktors

Andrejs
Jakobsons

MA
RBS pasniedzējs

Andrejs
Koliškins

Ph.D.
RBS pasniedzējs

Raimonds
Lieksnis

Ph.D., MBA, M.lng.
RBS pasniedzējs

Klaudio
A. Rivera

Ph.D.
RBS direktora vietnieks,
Bakalaura programmas

Aldis
Greitāns

MBA, M.Ing.
RBS Maģistru programmas direktors

Dāvis
Indriksons

RBS students

Raivis
Trenko

RBS students

Rīgas Biznesa skolas
RBS PADOMNIEKU KONVENTS

Padomnieku Konvents izskata un apstiprina Rīgas Biznesa skolas budžetu un stratēģisko plānu, seko tā ieviešanas procesam, kā arī regulāri seko līdzi RBS vadības darbībai stratēģiskās attīstības vadlīniju ieviešanā. Padomnieku konvents izveido iecelšanas komiteju direktora meklēšanai un sniedz rekomendācijas Rīgas Tehniskās universitātes senātam par direktora iecelšanu amatā. Padomnieku Konventu veido desmit biedri.

Sanda
Liepiņa

Starptautiskā vadītāja un
programmas direktore
starptautisko darbību vadība Starptautiskā finanšu
korporācija

Daiga
Auziņa-Melalksne

Nasdaq Baltic Exchanges
vadītāja

Elīna
Gaile-Sarkane

Senāta priekšsēdētāja
Inženierekonomikas un vadības
fakultātes
dekāne
Rīgas Tehniskā universitāte

Voldemārs
A. Innus

Bijušais viceprezidents un informācijas direktors Bufalo universitātē Ņujorkā

Viesturs
Kuļikovskis

SIA Alfa Finance Group īpašnieks

Kaspars
Lukačovs

Luminor Group mājokļu kreditēšanas un apdrošināšanas vadītājs

Daina
Mazutis

Ph.D., Apdāvināta ētikas, atbildības un
ilgtspējas (ERS) profesore
Telfera
vadības skola, Otavas universitāte
Kanāda

John
Tully

MikroTik dibinātājs

Ilmārs
Upenieks

Httpool reģionālais direktors

Ananth V.
Iyer

Dean and Professor, School of Management, University at Buffalo

Arnis
Ozols

Regional director, Httpool

Izglītība vadības jomā uz tehnoloģijām balstītā pasaulē veido ietvaru turpmākajiem RBS jauninājumiem izglītībā. Inovāciju akadēmija, divas starptautiskas programmas izglītības nozares pārstāvjiem, IT Līderu bakalaura programma, AI kursi un jaunu partnerību veidošana izglītībā Latvijā ir tikai dažas no iniciatīvām, kas padara RBS par patiesu inovatoru izglītībā. Un Padomnieku konventa locekļi apņēmīgi un aizrautīgi strādā pie šīs attīstības veicināšanas.

Ar prieku darbojos Rīgas Biznesa skolā. Ticu, ka mūsu studenti, absolventi, mācībspēki, administrācija un visi atbalstītāji veido un attīsta Rīgas Biznesa skolu nākotnei.

Sanda Liepiņa

Padomnieku konventa priekšsēdētāja

Izglītība vadības jomā uz tehnoloģijām balstītā pasaulē veido ietvaru turpmākajiem RBS jauninājumiem izglītībā. Inovāciju akadēmija, divas starptautiskas programmas izglītības nozares pārstāvjiem, IT Līderu bakalaura programma, AI kursi un jaunu partnerību veidošana izglītībā Latvijā ir tikai dažas no iniciatīvām, kas padara RBS par patiesu inovatoru izglītībā. Un Padomnieku konventa locekļi apņēmīgi un aizrautīgi strādā pie šīs attīstības veicināšanas.

Ar prieku darbojos Rīgas Biznesa skolā. Ticu, ka mūsu studenti, absolventi, mācībspēki, administrācija un visi atbalstītāji veido un attīsta Rīgas Biznesa skolu nākotnei.

Padomnieku konventa priekšsēdētāja

Sanda Liepiņa

 

Uzzini vairāk par

Mācībspēki
RBS vēsture
Absolventi
Mācībspēki