Riga Business School ar lepnumu paziņo par veiksmīgu konsultatīvās darba grupas sanāksmi, kurā piedalījās pārstāvji no industrijas, akadēmiskās vides un valsts pārvaldes iestādēm. Darba grupai, kas tiekas trīs reizes gadā, ir izšķiroša loma iestādes attīstības virzībā, sniedzot vērtīgu ārējo perspektīvu.

Maija sanāksmē piedalījās bakalaura programmu un maģistra programmu darba grupas locekļi, lai apspriestu galvenos jautājumus, kas ietekmē augstāko izglītību un RBS attīstību. Darba kārtībā bija diskusijas par darba grupas nozīmi un ietekmi, MIT atziņas par efektīvu darba grupas lomu un uzdevumi, lai uzlabotu RBS programmu attīstību un uztveri. Turklāt darba grupa sniedza ierosinājumus turpmākajām sesijām, nodrošinot pastāvīgu progresu un inovācijas.

Tikšanās laikā tika apspriestas tādas tēmas kā tendences augstākajā izglītībā, pasniedzēju attīstība, kursu pārskati (tostarp par finanšu tehnoloģijām, mākslīgo intelektu un inovāciju vadību), studentu apkalpošana, studiju pārtraukšanas rādītāji, kā arī absolventu un aktīvo studentu perspektīvas nozarē. Liela uzmanība tika pievērsta esošo prasmju un zināšanu trūkumu novēršanai, nodrošinot, ka RBS programmas joprojām ir aktuālas un visaptverošas.

Gaidot nākamo sanāksmi oktobrī, konsultatīvā darba grupa risinās vairākus svarīgus uzdevumus: vairāk prakses iespēju radīšana studentiem, nozares stipendiju piesaiste izciliem studentiem, zināšanu trūkumu apzināšana un novēršana, kā arī nozarei specifisku problēmu pārvarēšana.

Riga Business School izsaka īpašu pateicību sanāksmes runātājiem Claudio Rivera, Anjali Sastry, Inesei Muzikantei un Agnesei Strazdai par savu ieguldījumu. Riga Business School izsaka pateicību arī darba grupas locekļiem par viņu nenovērtējamo atbalstu un pieredzi: Kārlim Danēvičam, Ingmāram Pūķim, Monika Sońta, Ilzei Kūlei, Konstantīnam Oševerovam, Andris Dlohi, Lienei Perijai, Gatim Ozolam, Iain Kennedy, Dinam Šmitam, Katrīnei Judovicai, Aināram Ozolam, Atim Zvidriņam un Ilzei Grasei Ķibildei.

Ar konsultatīvās darba grupas atbalstu Riga Business School turpina pilnveidot savas programmas saskaņā ar nozares vajadzībām, sagatavojot studentus veiksmīgai karjerai. Riga Business School ar nepacietību gaida nākamo tikšanos oktobrī, kurā tiks apspriesti turpmākie sasniegumi un inovatīvi risinājumi.

Share This Story, Choose Your Platform!