Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes (DTF) pilnveidotajā maģistrantūras studiju programmā «Materiālzinātne un nanotehnoloģijas» ar jauno uzņemšanas gadu veikti būtiski uzlabojumi – tā ir papildināta ar zināšanu ieguves iespējām uzņēmējdarbībā un inovācijās, lai veicinātu jaunu materiālu izstrādes nākotnes komercializēšanu, kā arī sagatavu vadītājus materiālu tehnoloģiju uzņēmējdarbībā un inovācijās. Jaunajā studiju gadā šo programmu DTF īstenos kopā ar Riga Business School (RTU Rīgas Biznesa skola).

Studijām pieteikties var ikviens, kurš ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu materiālzinātnē vai ķīmijas tehnoloģijā, vai arī dabaszinātņu bakalaura grādu ķīmijā vai fizikā, vai bioloģijā, vai arī tam pielīdzināmu izglītību. Programmā tiek piedāvātas 20 valsts apmaksātas budžeta vietas. RTU aicina studēt gan studentus uzreiz pēc bakalaura grāda iegūšanas, gan tos, kuri jau ir ieguvuši pieredzi darba tirgū.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot līderus nākotnes izaicinājumiem materiālzinātnē un nanotehnoloģijās, piedāvājot maģistrantiem apgūt vadības prasmes darbam augsto tehnoloģiju industrijā, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas industrijas transformācijā, lai tā sasniegtu augstāku pievienoto vērtību un eksportspēju.

Programmā «Materiālzinātne un nanotehnoloģijas» DTF piedāvā apgūt prasmēs un kompetencēs balstītu augstākā līmeņa inženierizglītību. Paralēli padziļinātām teorētiskām zināšanām studentiem tiks veicināta praktisko iemaņu apgūšana ne tikai akadēmiskajās institūcijās, bet arī augsto tehnoloģiju ražošanas uzņēmumos, valsts un nevalstiskajās organizācijās Latvijā un ārvalstīs. Savukārt sadarbībā ar Riga Business School kā RTU struktūrvienību studenti varēs specializēties uzņēmējdarbībā un inovācijās, lai attīstītu vadības prasmes darbam augsto tehnoloģiju industrijā. Par katru Riga Business School sekmīgi apgūto kursu studenti saņems sertifikātu, kas apliecina kursa apgūšanu.

Studiju programmā būs jāapgūst gan vispārīgie studiju kursi par materiālu fizikālo procesu modelēšanu un aprēķiniem, inovatīvu produktu un tehnoloģiju radīšanu, par specifiskiem materiāliem, to īpašībām un lietojumu, gan arī būs jāpraktizējas augsto tehnoloģiju industrijas uzņēmumos.

Absolventi kā augsta līmeņa eksperti un inženieri varēs strādāt gan augsto tehnoloģiju ražošanas uzņēmumos, kas nodarbojas ar materiālu pārstrādi un procesu modelēšanu, jaunu materiālu un tehnoloģiju attīstību, produktu dizainu, gan arī testēšanas, sertificēšanas un kvalitātes laboratorijās. Absolventiem būs zināšanas  inovatīvu produktu izstrādes procesā un vajadzīgās iemaņas dibināt savus jaunuzņēmumus.

Maģistra programma «Materiālzinātne un nanotehnoloģijas» ir akreditēta 2023. gadā, iegūstot izcilu vērtējumu un maksimālo akreditācijas termiņu uz sešiem gadiem. Programmas izveidē un kvalitātes monitoringā piedalās izcili mācībspēki, industrijas pārstāvji, kā arī nozares profesionālās organizācijas.

Studiju programma ir daļa no starptautiskās programmas «Advanced Materials for Innovation and Sustainability» (AMIS), kas tiek īstenota vairākās pasaules universitātēs – Grenobles Inženierzinātņu un menedžmenta institūtā (Grenoble INP jeb Grenoble Institute of Engineering and Management), Ālto Universitātē (Aalto University), Darmštates Tehniskajā universitātē (TU Darmstadt), Bordo Universitātē (University of Bordeaux) un Ljēžas Universitātē (University of Liège), piedāvājot studentiem daļu no programmas apgūt kādā no partneraugstskolām.

Share This Story, Choose Your Platform!