Rīgas Tehniskās universitātes
Rīgas Biznesa skolas NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. RTU institūts „Rīgas Biznesa skola” (tālāk tekstā – RBS) ir patstāvīga Rīgas Tehniskās universitātes (tālāk tekstā – RTU) struktūrvienība, kas pakļauta RTU rektoram;
1.2. RBS adrese – Skolas iela 11, Rīga, LV-1010, Latvija;
1.3. RBS darbību nosaka, un tās tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, RTU pārvaldes orgānu lēmumi un rīkojumi, šis nolikums un citi saistošie iekšējie tiesību akti;
1.4. RBS nolikumu, kā arī tā turpmākos papildinājumus un grozījumus apstiprina RTU rektors;
1.5. RBS veic mācību, metodisko, zinātnisko un saimniecisko darbību, un īsteno studiju programmas;
1.6. RBS vadību saskaņā ar šo nolikumu īsteno RBS Padomnieku konvents, RBS dome un RBS direktors;
1.7. RBS ir savs zīmogs un simbolika;
1.8. RBS nosaukums angļu valodā ir RTU Riga Business School.

2. RBS darbības mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes starptautiski atzītu studiju procesu, īstenojot studiju programmas un kursus, veikt pētniecisko un konsultāciju darbību organizāciju vadības jomā.

3. RBS galvenie uzdevumi un darbības:

3.1. konsultējoties ar nozares organizācijām, izstrādāt, rekomendēt apstiprināšanai RTU noteiktajā kārtībā un īstenot studiju programmas bakalaura un maģistra grāda un/vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanai vai profesionālajai pilnveidei;
3.2. veikt uzņēmumu un organizāciju vadītāju un speciālistu apmācīšanu un profesionālo pilnveidi mūžizglītības kursos;
3.3. sadarbojoties ar uzņēmumiem un organizācijām, attīstīt zinātnisko potenciālu, lai veiktu pētniecisko un konsultatīvo darbību;
3.4. piesaistīt finanšu līdzekļus, izpildot vietējos un starptautiskos zinātniskos, pētniecības un konsultāciju projektus;
3.5. rūpēties par akadēmiskā un vispārējā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un paaudžu maiņu;
3.6. organizēt RBS sadarbību ar citām RTU struktūrvienībām, Latvijas un ārzemju augstskolām un zinātniskās pētniecības organizācijām;
3.7. nodrošināt studiju lietvedību RBS pārziņā esošajās studiju programmās;
3.8. informēt sabiedrību par RBS darbību un sasniegtajiem rezultātiem;
3.9. veikt citas mērķa sasniegšanai nepieciešamās darbības.

4. RBS Padomnieku konvents veic RBS stratēģiskā plāna izvērtēšanu un priekšlikumu sniegšanu, kā arī sniedz priekšlikumus par tā īstenošanu.

4.1. RBS Padomnieku konventā ir 11 (vienpadsmit) locekļi, tajā skaitā pa vienam pārstāvim no Ņujorkas štata universitātes Buffalo (ASV), Otavas universitātes (Kanāda) un sabiedriskās organizācijas “RBS Absolventu Asociācija”. Šīs organizācijas savus pārstāvjus izvirza un atsauc pēc saviem ieskatiem, informējot par to RBS Padomnieku konventa priekšsēdētāju un RTU rektoru. Tāpat RBS Padomnieku konventā ir vismaz viens pēc RTU rektora ieskatiem izvirzīts Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis;
4.2. RTU rektors apstiprina RBS Padomnieka konventa pilnvaras un sastāvu uz 3 (trīs) gadiem. Padomnieku konventa kandidātus RTU rektoram rekomendē RBS Padomnieka konventa iepriekšējā sastāva priekšsēdētājs, konsultējoties ar 4.1. punktā minētajām organizācijām;
4.3. RBS direktors un RBS domes priekšsēdētājs piedalās RBS Padomnieku konventa darbā bez balsstiesībām. Atsevišķu jautājumu risināšanai RBS Padomnieku konvents var pieaicināt citus RTU un RBS administrācijas pārstāvjus, kā arī ārējos konsultantus;
4.4. RBS Padomnieku konventu vada tā priekšsēdētājs, kuru konvents ievēlē no savu locekļu vidus. RTU Padomnieku konvents var ievēlēt arī līdzpriekšsēdētāju(-s) un noteikt to pienākumus. Priekšsēdētāju un līdzpriekšsēdētāju(-s) ievēlē uz 3 (trīs) gadiem ar iespēju tikt ievēlētam atkārtoti;
4.5. 4.5. RBS Padomnieku konventa sēdes organizē RBS Padomnieku konventa priekšsēdētājs vismaz 2 (divas) reizes gadā. Sēžu starplaikos Padomnieku konventa priekšsēdētājs pārstāv RBS Padomnieku konventu;
4.6. RBS Padomnieku konvents ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās 2/3 (divas trešdaļas) no konventa locekļu skaita;
4.7. RBS Padomnieku konventa sēdēs lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, ar vienkāršu balsu vairākumu;
4.8. atsevišķu jautājumu risināšanai RBS Padomnieku konvents var izveidot speciālas komisijas;
4.9. RBS Padomnieku konventa funkcijas:

4.9.1. izskata un saskaņo RBS stratēģisko plānu, ņemot vērā kopējo RTU darbības stratēģiju;
4.9.2. izveido Nomināciju komisiju RBS direktora amata kandidātu atlasei un sniedz rekomendāciju par RBS direktora amata kandidātu RTU rektoram;
4.9.3. izskata un iesniedz RTU rektoram un / vai RBS direktoram priekšlikumus RBS iekšējo procedūru izmaiņām, kas nepieciešamas RBS stratēģiskās attīstības nodrošināšanai, tajā skaitā rosina izmaiņas šajā nolikumā;
4.9.4. . izskata un sniedz ieteikumus RBS budžetam un ilgtermiņa ieguldījumiem un saistībām; RBS budžets un ilgtermiņa ieguldījumi un saistības tiek apstiprinātas RTU noteiktajā kārtībā;
4.9.5. regulāri izvērtē RBS administrācijas darbu, īstenojot stratēģisko plānu, un sniedz ieteikumus RBS direktoram un, ja nepieciešams, RTU rektoram. Ja ieteikumi netiek ņemti vērā, RBS Padomnieku konvents var ieteikt RTU rektoram pārtraukt darba attiecības ar RBS direktoru;
4.9.6. veic citas darbības, kas veicina RBS stratēģisko mērķu sasniegšanu.

RBS akadēmiskā darba pārvaldību veic RBS dome:

5.1. RBS domē ietilpst RBS direktors, studiju programmu direktori, akadēmiskā personāla pārstāvji un studentu pārstāvji (ne mazāk kā 20 % no RBS domes locekļu kopskaita);
5.2. RBS domes akadēmiskā personāla pārstāvjus ievēlē RBS akadēmiskā personāla kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu. RBS domes akadēmiskā personāla pārstāvju kvalifikācijai jābūt ne zemākai par docenta kvalifikācijas prasībām un viņiem jāveic zinātniskā un pedagoģiskā darbība RBS;
5.3. RBS domes sastāvu apstiprina ar RTU rektora rīkojumu;
5.4. RBS dome ievēlē priekšsēdētāju uz 3 (trīs) gadiem;
5.5. RBS dome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās 2/3 (divas trešdaļas) no tās locekļu skaita. RBS domes sēdes tiek protokolētas. RBS dome pieņem lēmumus atklātā vai slēgtā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu; vienāda balsu sadalījuma gadījumā noteicošā ir RBS domes priekšsēdētāja balss;
5.6. RBS domes funkcijas:

5.6.1. izskata un apstiprina RBS akadēmiskā darba pamatvirzienus, kas atspoguļoti stratēģiskajā plānā;
5.6.2. izvērtē studiju programmu un studiju darba rezultātus;
5.6.3. izvērtē RBS zinātnisko darbību;
5.6.4. ievēlē akadēmisko personālu atbilstoši RTU noteiktajai kārtībai;
5.6.5. izvērtē un apstiprina studiju procesa īstenošanas regulējošos RBS dokumentus kā arī risina citus būtiskus ar RBS akadēmisko darbu saistītus jautājumus;
5.6.6. izskata studentu iesniegumus, kas ir saistīti ar studiju procesa īstenošanu;
5.6.7. izskata un apstiprina RBS akadēmiskās integritātes nodrošināšanas procedūras, kā arī apstiprina RBS akadēmiskās integritātes komisiju.

RBS operatīvo vadību nodrošina RBS direktors, īstenojot RTU stratēģiskos mērķus un uzdevumus un RBS stratēģisko plānu, kā arī ievērojot RTU iekšējos normatīvos aktus, RBS Padomnieku konventa rekomendācijas un RBS domes lēmumus:

6.1. RBS direktora atlase, iecelšana amatā un atsaukšana:

6.1.1. RBS direktora amata kandidātu atlase, iecelšana un apstiprināšana tiek veikta atbilstoši labas pārvaldības principiem;
6.1.2. 6.1.2. uz RBS direktora amatu RTU izsludina atklātu starptautisku konkursu. Pienākumus pildošajam RBS direktoram ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem iesniegt savu pieteikumu RBS direktora konkursam;
6.1.3. RBS direktora kandidātu atlasei RBS Padomnieku konvents izveido Nominācijas komisiju, konsultējoties ar RBS domi un RTU rektoru. Komisijas sastāvu apstiprina ar RTU rektora rīkojumu;
6.1.4. Nomināciju komisijā iekļauj RBS Padomnieku konventa, RTU administrācijas, RBS akadēmiskā un vispārējā personāla, studējošo un absolventu pārstāvjus;
6.1.5. Finālistus intervē RBS Padomnieku konvents, RBS dome, kā arī RBS mācībspēki un darbinieki;
6.1.6. RBS direktora amata pretendenti iesniedz Nomināciju komisijai RBS attīstības koncepciju. Nomināciju komisija izskata kandidātu kvalifikāciju un iesniegtās attīstības koncepcijas, veic intervijas un iesaka vienu vai vairākus pretendentus RBS Padomnieku konventam;
6.1.6. RBS Padomnieku konvents izvērtē Nomināciju komisijas ieteikumus un iesniedz RTU rektoram rekomendāciju par atbilstošāko / atbilstošākajiem RBS direktora amata kandidātu / kandidātiem;
6.1.7. RTU rektors ieceļ RBS direktoru vai rosina rīkot atkārtotu konkursu; iecelšanas gadījumā rektors paraksta 5 (piecu) gadu darba līgumu ar izvēlēto kandidātu par RBS direktora pienākumu pildīšanu;
6.1.8. pēc RTU rektora, RBS Padomnieku konventa vai RBS domes priekšlikuma, ar RBS direktoru var pārtraukt darba tiesiskās attiecības pirms līguma termiņa beigām RTU iekšējo normatīvo aktu kārtībā. Lēmumu par RBS direktora atbrīvošanu pieņem RTU rektors. The decision on the dismissal of the RBS Director is taken by the RTU Rector.

6.2. RBS direktora tiesības un pienākumi:

6.2.1. nodrošināt RTU padomes, RTU Senāta, RTU rektora un vadības, RBS Padomnieku konventa un RBS domes lēmumu izpildi;
6.2.2. informēt RTU rektoru par RBS operatīvo darbību un sasniegumiem stratēģisko mērķu izpildē;
6.2.3. ievērojot RTU darbības stratēģiju, koordinēt RBS stratēģiskā plāna izstrādi un regulāru pilnveidošanu, kā arī saskaņošanu un apstiprināšanu RTU un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;
6.2.4. patstāvīgi izlemt ar RBS darbību saistītos jautājumus, savas kompetences un deleģējuma ietvaros un saskaņā ar rektora pilnvarojumu slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām RBS nolikumā paredzēto uzdevumu īstenošanai;
6.2.5. veidot RBS organizatorisko struktūru, to apstiprinot RTU noteiktajā kārtībā. Vadīt, koordinēt un / vai kontrolēt RBS struktūrvienību darbu tām noteikto uzdevumu izpildei;
6.2.6. 6.2.6. meklēt, pieņemt darbā un atbrīvot no darba RBS akadēmisko un vispārējo personālu RTU noteiktajā kārtībā;
6.2.7. . izdot rīkojumus un dot norādījumus, kā arī koordinēt RBS darbības procesu īstenošanas regulējošo dokumentu izstrādi;
6.2.8. koordinēt RBS akadēmisko darbu;
6.2.9. pārstāvēt RBS RTU Senātā un RTU administratīvajās institūcijās;
6.2.10. vismaz reizi pusgadā sniegt pārskatu par RBS darba rezultātiem RBS Padomnieku konventam un RBS domei;
6.2.11. veikt citas darbības, kas veicina RBS stratēģiskā mērķa sasniegšanu. Profesionālie pienākumi un / vai saistības ārpus RBS jāsaskaņo ar RTU rektoru un RBS Padomnieku konventu;

RBS finanses un saimnieciskie jautājumi:

7.1. RBS ienākumus veido:

7.1.1. RBS studentu mācību maksa;
7.1.2. ienākumi no RBS saimnieciskās darbības, t. sk. telpu nomas un īres maksām, semināru organizēšanas u. c., RTU noteiktajā kārtībā;
7.1.3. Izglītības un zinātnes ministrijas nodrošinātais valsts budžeta un citu līdzekļu finansējums RBS darbības nodrošināšanai saskaņā ar RTU noteikto kārtību;
7.1.4. studiju un citu pakalpojumu maksas apmēru aprēķina RBS. Cenrādi apstiprina saskaņā ar spēkā esošiem RTU iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Saimnieciskos jautājumus (telpu uzturēšanu, maksu par siltumu, elektroenerģiju u. c.) RBS risina atbilstoši RTU pieņemtajai kārtībai.

RBS reorganizē un likvidē ar RTU rektora rīkojumu atbilstoši RTU Padomes lēmumam.